Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Wymagane dokumenty i załączniki:

 1. Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.docx (14,75KB))
 2. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 3. Dokumenty z przeprowadzonych rokowań z właścicielem nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac
 4. Mapa ewidencyjna z naniesionym przebiegiem inwestycji
 5. Pełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów
 6. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 4 zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów.
 7. Klauzula informacyjna (Klauzula informacyjna.docx (14,92KB))

Opłaty:

Brak opłat (w przypadku wniosków składanych przez pełnomocnika opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł)

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od wydanej decyzji przysługuje do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kłobucku pokój nr 25, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck

Uwagi:

 1. w przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
 2. w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, organ zawiadamia o tym stronę z podaniem przyczyny zwłoki a także wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego