Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert

 

Kłobuck, dnia 9 stycznia 2024 roku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT KŁOBUCKI W 2024 ROKU

Starosta Kłobucki ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej.

W skład komisji mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a)  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

W wyniku naboru Starosta Kłobucki wybierze dwie osoby reprezentujące organizacje w komisji konkursowej, z wyłączeniem osób biorących udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania komisji konkursowej:

a) wyrażenie opinii formalnej i merytorycznej dla ofert na realizację zadań publicznych;

b) wskazanie listy rekomendowanych przez Komisję ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji;

c) wskazanie ofert, na które nie proponuje się przyznania dofinansowania, wraz
z uzasadnieniem.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 16 stycznia 2024 roku. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13.

Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia 18 stycznia 2024 roku.

 

Do pobrania: