Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania z aktami w sprawie dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym obręb Lelity dz. nr 20/3 o pow. 0,0101 ha

Strona archiwalna

 

Z a w i a d o m i e n i e                                                                                                   

GN.683.014.2022.TP

Tutejszy organ zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Lelity jednostka ewidencyjna Popów, oznaczoną jako działka nr 20/3 o pow. 0,0101 ha wydzieloną z działki pierwotnej nr 20/2 o pow. 0,2870 ha, która zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowiła własność: Józefa Kałuży – rodzaj prawa: władanie (osoba zmarła). Przedmiotowa nieruchomość niezbędna jest Gminie Popów do  realizacji inwestycji drogowej  pn: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lelity w gminie Popów” na podstawie decyzji Starosty Kłobuckiego Nr 6/2021 z dnia 01.12.2021r. AB.673.5.026.2021.G o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.      

Na potrzeby ustalenia odszkodowania w niniejszej sprawie sporządzony został przez rzeczoznawcę majątkowego P. Barbarę Czerwińską operat szacunkowy określający wartość przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 775 z późn. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów w tym również do operatu szacunkowego.

Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłobucku  Rynek im. Jana Pawła II  Nr 13, pokój  Nr 108, II piętro. Z aktami przedmiotowej sprawy, można się zapoznać w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego ogłoszenia (publikacji), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny. Kontakt telefoniczny  34-310-95-50.     

Po upływie ww. terminu zostanie podjęta decyzja administracyjna.

Ze względu na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie, zachodzi konieczność wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy, który został określony do dnia 15.03.2024r.

 

Kłobuck, dnia 12.02.2024r.              

                                                                               

Z up. Starosty

Beata Nogal

Inspektor Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

 

a/a ( celem publikacji na Bip oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku i Urzędu Gminy Popów na okres 14 dni )