Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego o znaku AB.673.1.004.2024.D z dnia 13 lutego 2024 roku

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Kłobuckiego

AB.673.1.004.2024.D  z dnia 13 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst opublikowany w Dz. U  z 2023 r. poz. 775 ze zm.) 

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek Burmistrza Kłobucka, wszczyna się postępowanie administracyjne              w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi wraz z obiektem inżynierskim, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską                 w Kłobucku”.

Wniosek o wydanie decyzji dotyczy działek:

-  oznaczonych przed podziałem nr ewid.: 3672/5, 3658, 3657/4, 3654/1 – obręb Kłobuck; a oznaczonych po podziale nr ewid.: 3672/7, 3658/1, 3657/9, 3654/10 – obręb Kłobuck,

- niepodlegających podziałowi: 3680, 3656/3, 5709/1, 3403/2, 3505/3, 3506/23, 3507, 3656/2, 3667/2, 3672/1 – obręb Kłobuck;

- na działkach niepodlegających podziałowi, do przejęcia w całości na rzecz gminy Kłobuck: 5709/2, 3506/24 – obręb Kłobuck;

- na działkach, z których korzystanie będzie ograniczone, zgodnie z art. 11 f ust.1 pkt. 8: 3673, 3667/1, 3658/3 (przed podziałem 3658), 3657/10 (przed podziałem 3657/4), 3659/3, 3659/4, 3506/22, 3506/6 – obręb Kłobuck;

- na terenach niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej w oparciu o przepisy art. 20a specustawy drogowej – teren wód płynących: 3665 – obręb Kłobuck.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst opublikowany w Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane osoby prawne i fizyczne,       o możliwości przeglądania akt oraz składania w przedmiotowej sprawie uwag i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana  Pawła II nr 13 (pok. 111            II piętro) w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Starosta Kłobucki

      /-/   Zdzisława Kall